Alla har rätt till ett gott liv

Alla människor behövs och har som samhällsmedborgare rättigheter och skyldigheter som deltagare i samhällslivet, allt på sina villkor.

Människors olikheter berikar det gemensamma samhället.  
Gemenskap som bygger på mångfald förutsätter att människor med funktionsnedsättning är fullt delaktiga har jämlika villkor med andra, och har makten över sina liv. Läs om FN:s konvention om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning.

Läs om FN:s konvention om barnets rättigheter.

I den bästa av världar är förskolor, skolor, arbetsplatser och kultur- och fritidsutbud tillgängliga för alla. Till exempel kan ungdomar spontant hänga med kompisar, utan lång framförhållning. Hälso- och sjukvård och hjälpmedel ges på rätt sätt och i rätt tid.

Men där är vi inte. Än. I relationen mellan en persons funktionsnedsättning och en omgivning eller miljö som inte är anpassad uppstår funktionshinder. Och det är en angelägenhet för personen ifråga, för omgivningen och för samhället.

Jag har en fil.mag. i handikappvetenskap, frilansar som utredare, utbildare och skribent.

Aktuellt

Just nu arbetar jag med:

Egen växtkraft, Barns och ungdomars delaktighet, självbestämmande och frigörelse i Handikappförbundens & Barnombudsmannens regi.
Läs mer om projektet på handikappförbundens och barnombudsmannens hemsidor. Där kan du också läsa om konferensen 'Lyssna på oss' 5-6 september 2011.

Till projektet hör kunskapsöversikten Lyssna på mig! 

Samverkan - Implementering av  SOSFS 2008:20 för Socialstyrelsen och SKL:s gemensamma arbetsgrupp.

Seminarer och workshops. Jag föreläser på högskolor, inom socilatjänst, inom handikapprörelsen med mera.