Publikationer & Rapporter

Kapitlet: Individuell plan enligt LSS – ett sätt att få grepp om tillvaron I: Strandberg, T. (red) 2011. Förhållningssätt och möten. Arbetsmetoder i social omsorg.

Artikeln : Att få grepp om Vasamuseet. Med en kamera i handen och några klick blir det lättare att komma ihåg och relatera till sitt besök på Vasamuseet. Bilder stärker minnet och hjälper till att få koll på läget, särskilt om min kognitiva förmåga är nedsatt. Bilder gör sammanhanget begripligt. I: Alla ombord!  Magasinet från Vasamuseets tillgänglighetsprojekt 2010. 

Kapitlet: Möten mellan vården och barn med funktionsnedsättning. I: Barns och ungas rätt i vården. Söderbäck, M (red) 2010. www.nobab.se  & www.allmannabarnhuset.se

Stenhammar, AM (2010). Lyssna på mig! Barn & ungdomar med funktionsnedsättningar vill vara delaktiga i möten med samhällets stödsystem. En systematisk kunskapsöversikt. Högskolan i Halmstad. Den kan beställas på ann-marie@stenhammar.se till en kostnad av 100:- exkl moms och frakt (150:-). Faktureras.

Stenhammar, AM (2006). Barnets bästa men olika förutsättningar. Om handlingsplanen för barn och ungdomar I: Brusen, P. & Printz, A. (red). Om dennationella handlingsplanen. Studentlitteratur...

Specialpedagogiska institutet (2006). Elevhälsan idag. 31 kommuner berättar. Skriven på uppdrag av och utgiven av Specialpedagogiska institutet.

Socialstyrelsen (2005): Ta ansvar för samverkan.

Stenhammar, AM (red) (2001). Mjölkdroppen - Filantropi, förmynderi eller samhällsansvar. Stockholm: Carlssons förlag.

Stenhammar, AM & Ulfhielm, K. (2004). Handbok: Perspektivmöten. Fortbildning för bättre möten /  Rapport: Att bli berörd är nyckeln till bra möten. Om tio Perspektivmöten. Länsförbundet FUB i Stockholm län. ISBN 91-631-6144-3.

Socialstyrelsen. Individuell planering. Skrivet på uppdrag av och utgivet av Socialstyrelsen. Slutrapport 2002.

Stenhammar, AM (red) (2001). Mjölkdroppen - Filantropi, förmynderi eller samhällsansvar. Stockholm: Carlssons förlag.

Allmänna Barnhuset (1999). Jag finns också. Om att vara syskon till en bror eller syster med svår sjukdom eller funktionshinder. (Skriven på uppdrag av och utgiven av Allmänna Barnhuset)

Statens Institut för Handikappfrågor i skolan (1997). Individuell planering för eleven i skolan /Individuell planering för förskolebarnet.
Reviderad upplagag (2000). Redaktör på uppdrag av Specialpedagogiska institutet.

Stenhammar, AM; Strinnholm, C & Nydahl, E. (1996). Elevernas skola eller skolans elever .

En handbok om att påverka den mål- och resultatstyrda skolan.Uutgiven av FUB & RBU i samarbete med HSO.


Samt publicerat artiklar i bl.a. tidskrifterna: Att Undervisa, Socialmedicinsk tidskrift och tidskriften Vård.