Utreder och utvärderar

Jag arbetar framför allt med att utreda och utvärdera hur samhällsstöd i olika former riktat till personer med funktionsnedsättning fungerar. Inom området är jag särskilt intresserad av olika perspektiv på bemötande. Samverkan-samordning samt individuell planering är strategier jag arbetat mycket med. Individuell planering ser jag som ett verktyg för en persons  inflytande över planering och beslut som rör henne eller honom. 

Vid större utredningsuppdrag som kräver fler medarbetare fungerar jag som projektledare och skapar välfungerande team. Ett motto är noggrannhet och att utlovade leveranstider hålls.

Några exempel på genomförda projekt är:

Alla ombord! Vasamuseets tillgänglighetsprojekt (2010).

Gemensam planering - på den enskildes villkor (2007). Uppdragsgivare: Socialstyrelsen.

Lev nu och var tre steg före. Utvärdering av insatser för personer med Spielmayer-Vogts sjukdom (2006). Uppdragsgivare: Specialpedagogiska institutet.

Ansvar för samverkan - helhetsperspektiv på samhällets stöd till barn och unga med funktionshinder, samt idéskriften Ta ansvar för samverkan! båda publicerade 2005.  Socialstyrelsen.

När andra sover – om sömnsvårigheter hos barn och unga med rörelsehinder (2005). Ett  projektet som syftade till att öka kunskapen om sömnsituationen och orsaker till sömnsvårigheter hos barn och unga med funktionsnedsättning. Uppdragsgivare: Riksförbundet för rörelsehindrade Barn och Ungdomar med medel från Allmänna Arvsfonden.

Perspektivmöten - Fortbildande dialoger mellan föräldrar och habiliterare. (2002). Uppdragsgivare: Riksförbundet för rörelsehindrade Barn och Ungdomar, med medel från Socialstyrelsen.

Individuell plan på den enskildes villkor, ett utvecklingsprojekt dokumenterat i tre rapporter 2000 – 2002, Socialstyrelsen.

Om alla vore lika vore det inte lika roligt. En skola för alla – om samverkan mellan särskola och grundskola. Projektmedarbetare i utvecklingsprojektet som bedrivits av FUB:s forskningsstiftelse ALA  2000.

Accepterad men Sär-skild (1999) en utvärderingsstudie om sociala situationen för elever med rörelsehinder i en särskild undervisningsgrupp. Uppdragsgivare: Skolverket.